Zakup wyposażenia dla zakładu przetwórstwa ryb Abramczyk Sp. z o.o.
Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 2.246.097,87 zł

 

 

Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń do pakowania Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.
Wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

 

TPL_AMMON_TOTOP